Slider_Stars_CEE Top500_small_left

Zaštita podataka

Opšte informacije o obradi ličnih podataka od strane kompanije Coface 
 
Kompanije Coface, u skladu sa njihovom poslovnom delatnošću, obrađuju lične podatke u smislu člana 4 (1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanjem Direktive 95/46 / EZ (u daljem tekstu: GDPR).Podaci se obrađuju u svrhe proistekle iz legitimnih interesa koje potiču od kompanija Coface, u vezi sa njihovim aktivnostima u osiguranju, poslovnim informacijama i naplati potraživanja.U tu svrhu Kompanije Coface mogu da obrađuju sledeće lične podatke:
 • podaci pojedinaca koji obavljaju poslovnu delatnost,
 • podaci pojedinaca koji predstavljaju ekonomske operatere, objavljeni u javnim registrima;
 • podaci pojedinaca koji su kontakt osobe preduzeća u vezi sa njihovom profesionalnom funkcijom.
 
Ko je kontrolor ličnih podataka?
U zavisnosti od svrhe za koju obrađujemo podatke, kontrolor ličnih podataka biće jedna ili više kompanija iz Coface grupe u Austriji:
 • COFACE SRBIJA CREDIT MANAGEMENT SERVICES DOO BEOGRAD
u daljem tekstu: „Coface SRBIJA d.o.o.”.
Adresa:Sve kompanije imaju svoje registrovane kancelarije na adresi Šajkaška 21, Beograd.
Email: office-serbia@coface.com
 
Zašto obrađujemo lične podatke / koja je svrha obrade podataka?
 
Coface SRBIJA d.o.o. obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:
 
 • zaključivanje i izvršenje ugovora sa kupcima i ugovornim stranama;
 • ocena kredibiliteta ekonomskih operatera, uključujući izradu izveštaja i deljenje takvih izvještaja sa našim kupcima; u tu svrhu, Coface Srbija d.o.o. obrađuje lične podatke pojedinaca koji obavljaju delatnost i fizičkih lica koja        predstavljaju privredne subjekte čiji su podaci obelodanjeni u javnim registrima.Podaci potiču iz (a) javnih registara kao što je Privredni registar i (b) direktno od preduzeća u pitanju;
 • kreditno osiguranje - u tu svrhu, Coface Srbija d.o.o. obrađuje lične podatke dužnika naših klijenata.Podatke pružaju naši kupci.
 • ispunjavanje zakonske obaveze kao što je sprečavanje pranja novca i suprotstavljanje finansiranju terorizma, u vezi sa obavezama iz srpskog zakona o sprečavanju pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma, npr. Zakon o sprečavanju pranja novca na finansijskim tržištima i druge zakonske odredbe koje Coface obavezuju da registruje ili prijavljuje određene događaje i da obrađuje lične podatke u tu svrhu.
 • marketinške svrhe
 
Koje lične podatke obrađujemo i odakle dolaze?
 
Coface SRBIJA d.o.o. obrađuje sledeće lične podatke:
 • podatke o registraciji i identifikaciji lica koja se bave delatnošću koja potiče direktno od preduzetnika ili javnih registara, koje mi prikupljamo u vezi sa našim poslovima osiguranja, faktoringa ili naplate potraživanja;
 • finansijske podatke preduzeća, koji potiču direktno od preduzeća ili od ugovarača ovih preduzeća, koje mi prikupljamo u vezi sa našim poslovima osiguranja, informacija ili naplate potraživanja; Finansijski podaci mogu uključivati kreditne rejtinge i indikatore ekonomske održivosti, koji se automatski izračunavaju na osnovu drugih informacija koje mi posedujemo o dotičnom privrednom subjektu;
 • kontakt podatke preduzeća i njihovih zaposlenih, koji potiču direktno od preduzeća ili od ugovarača ovih preduzeća, koje mi prikupljamo u vezi sa našim poslovima osiguranja, faktoringa ili povraćaja;
 • podatke pojedinaca koji predstavljaju ekonomske operatere, objavljene u javnim registrima;
 
 
Da li se odvija automatsko odlučivanje, uključujući profilisanje?
 
Budite informisani da su lični podaci preduzetnika uključeni u ekonomski informacioni sistem Coface podložni automatskoj proceni (profilisanju) u svrhe koje se odnose na procenu rizika plaćanja u skladu sa čl.22 GDPR.Obrada podataka se obavlja u svrhe koje proističu iz legitimnih interesa preduzeća Coface i primaoca podataka.Svaka osoba čiji se podaci obrađuju na taj način ima pravo da se protivi takvoj obradi.
 
Ko su primaoci ličnih podataka?
 
Lični podaci za koje je Coface SRBIJA d.o.o. kontrolor mogu biti dostupni za:
naše klijente, u vidu izveštaja, u zakonite svrhe tih entiteta koji se odnose na verifikaciju poslovnih ugovarača;
druge kompanije iz grupe Coface, uključujući Coface SRBIJA d.o.o. i strane kompanije, za legitimne svrhe povezane sa protokom podataka unutar grupe preduzetnika.
 
Koji je period obrade ličnih podataka?
 
Coface će zadržati Lične podatke koliko god je to potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe za koju su dobijeni. Kriterijumi koji se koriste za određivanje naših perioda zadržavanja podataka uključuju: (i) dužinu vremena tokom kog Coface ima stalnu vezu sa našim klijentom i pruža mu Usluge; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj je Coface podložan; i (iii) da li je zadržavanje podataka preporučljivo u svetlu našeg pravnog položaja (npr. u pogledu važećih statuta ograničenja, sporova ili regulatornih istraga).
 
Prava subjekata podataka i načini njihovog korišćenja
 
Sva lica čije podatke obrađuje Coface SRBIJA d.o.o.(Subjekti podataka) imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima, pravo na ispravku, brisanje ili ograničenje obrade takvih podataka, pravo na prigovor na obradu (u slučajevima opravdanim u GDPR) i pravo podnošenja žalbe kod nadležnog organa.Lica čiji se lični podaci obrađuju u svrhu marketinga imaju pravo na prigovor.
Kada se obrada zasniva na datoj saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha, imate pravo da povučete saglasnost u bilo koje vreme, a da ne utičete na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja.
 
Kontakt detalji u vezi sa obradom ličnih podataka
 
Sva pitanja vezana za obradu ličnih podataka od strane Coface SRBIJA d.o.o. treba da se pošalju na:
Ekektronskom poštom: office-serbia@coface.com
 
Identifikacija lica koje zahteva podatke
Prilikom pružanja informacija koje sadrže lične podatke, Coface SRBIJA d.o.o. može dati takve podatke samo subjektu podataka (ili njegovom zakonskom zastupniku).Zbog toga Coface SRBIJA d.o.o. može zahtevati da obezbedi informacije i dokumente kako bi se u dovoljnoj meri identifikovao subjekat podataka pre slanja tih podataka.

Najčešća pitanja u vezi sa GDPR

Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) zamenjuje Direktivu o zaštiti podataka 95/46 /EZ i osmišljena je da bi se uskladili zakoni o zaštiti podataka širom Evrope, kako bi se zaštitili i osnažili podaci o privatnosti svih građana EU i preoblikovao način na koji organizacije u čitavom regionu pristupaju podacima o privatnosti.
 
Na ovoj stranici naći ćete odgovore na najčešće postavljana pitanja, relevantnu dokumentaciju, linkove ka korisnim eksternim resursima i kontakt podatke, ako vam trebaju dodatne informacije o GDPR-u.

Šta je GDPR?

GDPR će zameniti važeću Direktivu EU o zaštiti podataka 95/46/EZ i direktno će se primenjivati u svim državama članicama EU i EEA od 25. maja 2018. godine.

GDPR će značajno promeniti regulatorni pejzaž zaštite podataka u EU, postaviće strože uslove, doći do više kompanija i nametnuti potencijalno više kazne.  Na primer, kompanije su dužne da:

 • Sprovedu programske mere za osiguranje i aktivno dokazuju usaglašenost
 • Sprovedu odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu prava pojedinaca prilikom dizajniranja sistema obrade i prilikom obrade podataka
 • Izvrše procenu uticaja aktivnosti obrade visokog rizika na zaštitu podataka
 • Sprovode Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu
 • Implementiraju obaveštenja o povredi podataka

Kako se Coface sprema za GDPR?

Coface je posvećen zaštiti ličnih podataka koje prikupljamo i procesiramo, uz sprovođenje rrigorozne politike, kontrola i nadzorom usaglašenosti kako bismo osigurali da se podaci drže i koriste na odgovarajući način.

Coface je uspostavio program GDPR-a u okviru kompanije, sa ključnim izvršnim sponzorstvom, koji pokriva sve podružnice na koje utiče. Trenutno se pregledaju aktivnosti obrade podataka koje uključuju podatke o pojedincima u EU, uključujući aplikacije i baze podataka, politiku poslovanja, procese i postupke kako bi osigurali da naši zaposleni, partneri i prodavci obrađuju lične podatke u skladu sa zahtevima GDPR-a.

Coface koristi mrežu lokalnih službenika za usklađivanje, a na nivou Grupe postoji i tim za usaglašenost kako bi obezbedio održivu usklađenost sa GDPR-om.

Kako će to uticati na mene kao klijenta kompanije Coface?

GDPR se ne odnosi samo na organizacije koje se nalaze u EU, već će se primeniti i na organizacije koje se nalaze van EU ako pružaju robu ili usluge ili prate ponašanje subjekata podataka EU. Primjenjuje se na sve kompanije koje obrađuju i drže lične podatke subjekta podataka koji borave u Evropskoj uniji, bez obzira na lokaciju kompanije.

GDPR može zahtevati ažuriranje određenih odredbi o privatnosti podataka u ugovorima klijenata kako bi se odrazile promene koje zahteva GDPR.  Ako su potrebne izmene u dokumentaciji koje imamo na raspolaganju, kontaktiraćemo vas kako biste dobili bilo kakve nove uslove za privatnost ili obaveštenja koja su potrebna.

Ja sam klijent kompanije Coface van EU. Kako će to uticati na mene?

Teritorijalni obuhvat primene GDPR-a je širi i može se primeniti na organizacije koje nemaju sedište u EU, ali nude robu ili usluge pojedincima u EU i/ili prate ponašanje pojedinaca u EU. Coface pregleda sve svoje aktivnosti obrade koje uključuju pojedince u EU kako bi utvrdio da li se primenjuje širi teritorijalni obuhvat.  Ako je primenjivo, Coface će preduzeti neophodne korake, što može uključiti ažuriranje uslova poslovanja, kako bi se odrazile promene koje zahteva GDPR.

Da li mogu da vidim vašu politiku privatnosti podataka?

Mi prolazimo kroz sve naše politike i procedure i vršimo ažuriranja tamo gdje je to potrebno kako bi se uskladili sa GDPR.

Coface Obaveštenje o privatnosti uskoro će biti dostupno za preuzimanje klikom na link u nastavku.

Da li postoji potreba za „eksplicitnom“ ili „nedvosmislenom“ saglasnošću - i koja je razlika?

Eksplicitna saglasnost je neophodna samo za obradu osetljivih ličnih podataka - u ovom kontekstu potrebno je ništa manje od „pristanka na uključenost“. Međutim, za neosetljive podatke, dovoljna je „nedvosmislena“ saglasnost. Saglasnost mora biti jasna i prepoznatljiva među drugim stvarima i data u razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći jasan i jednostavan jezik.

Da li mogu sada da ažuriram svoju dokumentaciju kako bih implementirao klauzule koje su u skladu sa GDPR-om?

Mi aktivno pregledamo našu klijentsku dokumentaciju u svetlu GDPR-a i komuniciramo o tome sa klijentima po potrebi. Napravili smo Coface Obaveštenje o privatnosti koje će uskoro biti dostupno za preuzimanje klikom na link u nastavku, da bismo informisali pojedince o njihovim pravima i načnu na koji Coface obrađuje lične informacije prilikom pružanja usluga.

Preuzimanja i kontakt

KLJUČNI GDPR DOKUMENTI ZA COFACE KLIJENTE

Coface Obaveštenje o privatnosti (maj 2018.)
 
 
 

KORISNI EKSTERNI RESURSI ZA GDPR

 
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
https://www.poverenik.rs/sr/
 
 

KONTAKTIRAJTE NAS

ukoliko imate dodatne upite o implementaciji GDPR-a, možete:
 • da kontaktirate svog Coface menadžera za odnose sa klijentima; ili
 • kontaktirate Coface Srbija d.o.o: office-serbia@coface.com; ili
 • pišete Coface Srbija doo, Šajkaška 21, 11060 Beograd, Srbija; ili
 • kontaktirate Coface Kancelariju za zaštitu privatnosti elektronskom poštom na: : Coface_dpo@coface.com; or
 • pišete Kancelariji za zaštitu privatnosti / Usklađenot na nivou Grupe,, 1 Place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes - FRANCE
Vrh strane
 • Serbian
 • English