Novosti
14.09.2021.
Ekonomske publikacije

Nemačko istraživanje korporativnih plaćanja 2021

Nemačko istraživanje korporativnih plaćanja 2021

Peto izdanje Coface Survei Business Paiment Ekperience Ankete u Nemačkoj sprovedeno je u julu i avgustu 2021.1, a učestvovalo je 819 kompanija. Ovo je ujedno i druga studija njemačkih kompanija - o ponašanju kupaca prilikom plaćanja - u kontekstu pandemije COVID -19. Jedan od glavnih zaključaka izdanja za 2021. godinu je da su se nemačke kompanije aklimatizovale u okruženju pandemije. Ono što je najvažnije, više kompanija ponovo nudi uslove plaćanja (74%) u odnosu na prošlu godinu, kada je brojka naglo pala sa preko 80% u periodu pre COVID-19 na 62% 2020. Međutim, kompanije su i dalje oprezne i žele da platiti što je pre moguće. Shodno tome, sklonost kratkoročnim kreditnim uslovima ostala je nepromenjena: polovina anketiranih kompanija je zatražila plaćanja u roku od 0 i 30 dana, dok su izuzetno dugi rokovi kredita (iznad 120 dana) postali izuzetno retki.
 

Iznenađujući rezultat prošlogodišnjeg istraživanja potvrđen je ove godine: iako je Njemačka doživjela snažnu recesiju, smanjio se i broj i trajanje kašnjenja plaćanja. Godine 2021. disciplina plaćanja se čak poboljšala u odnosu na već dobre rezultate u 2020. Samo 59% anketiranih kompanija prijavilo je kašnjenja u plaćanju, u poređenju sa 68% prošle godine2. Štaviše, prosečno trajanje zakašnjelih plaćanja smanjeno je za više od nedelju dana, sa 35,9 dana 2020. na 27,7 dana 2021. Svi sektori, osim dve značajne industrije mašina i trgovine na veliko i malo, prijavili su smanjenje trajanja kašnjenja isplate. U farmaceutskom i ICT3 sektoru, ovaj vremenski okvir je čak skraćen za više od 3 ½ nedelje. Sa prosekom od 17,5 dana, kompanije u ICT sektoru imale su najkraće vreme čekanja, dok su kompanije u sektoru mašina morale biti najstrpljivije sa prosečnim kašnjenjem od 35,8 dana
 

Poslovni izgledi anketiranih kompanija za 2021. i 2022. godinu su vrlo pozitivni. Međutim, ova se procjena mora dobro razmotriti jer dolazi nakon recesije 2020. 41% učesnika ima pozitivne ekonomske izglede za 2021. godinu, dok 11% vidi da se njihova poslovna situacija pogoršava u odnosu na 2020. Dok je udio ispitanika s pozitivnim ekonomskim izgledima za 2022. godine i dalje su visoke, ionako padajući na 32%, što odražava manju izvesnost (11% ostaje pesimistično). Štaviše, iako efekti COVID-19 na domaće i globalno tržište ostaju visok rizik, kompanije percipiraju globalne proizvodne lance kao veliki rizik za svoje izvozne operacije 2021. Velika Britanija, Kina i SAD. Konačno, među značajnim nalazima našeg istraživanja za 2021. godinu, jasno je da državna pomoć ostaje glavna karakteristika kompanija koje odgovaraju. 48% učesnika je potvrdilo da je koristilo javnu podršku u poslednjih 12 meseci, poput odmora, subvencija, kredita ili garancija. Iako će prema važećim zakonima ove mjere podrške isteći najkasnije krajem 2021. godine, bit će zanimljivo vidjeti je li izuzetno pozitivno ponašanje plaćanja u Njemačkoj rezultat snažnog ekonomskog oporavka ili značajne javne financijske podrške i većeg duga.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

1 Istraživanje je sprovedeno između 28. juna i 15. avgusta 2021. godine.
2 Ovo je vrlo pozitivan rezultat, takođe u međunarodnom poređenju. Na primer, u Poljskoj je 97% anketiranih kompanija prijavilo kašnjenja plaćanja 2020. godine, pogledajte: Coface Corporate Paiment Survei Poland, 2021: Usred programa podrške, kašnjenja korporativnih plaćanja su se smanjila tokom pandemije
3 IKT: Informacione i komunikacione tehnologije

 

Preuzmite publikaciju : Nemačko istraživanje korporativnih plaćanja 2021 (913,55 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English