Novosti
02.04.2018.
Korporativne vesti

Rezultat 2017: Coface udvostručuje neto prihod €83.2m i aktivira polugu za optimizaciju kapitala u svom Fit to Win planu

Rezultat 2017: Coface udvostručuje neto prihod €83.2m i aktivira polugu za optimizaciju kapitala u svom  Fit to Win planu

 

  • Promet: 1 354,9 miliona €, 0,3% u stalnom obimu [1] i kursu

- Promet K4 2017 porastao je 2,3% na uporedivoj osnovi [2]

- Godišnji rast od 2,8% na zrelim tržištima, trend na tržištima u razvoju neizmenjen

- Stopa zadržavanja klijenta u okruženju u kome se na cene i dalje vrši pritisak

  • Neto gubitak 51,4%, poboljšan za 14,1 poena; godišnji neto kombinovani koeficijent na 86,6%

- Racio neto gubitka ponovo se poboljšao na 41,8% u K4-2017, i uglavnom zahvaljujući povoljnom trendu gubitaka u Aziji i Severnoj Americi

- Zrela tržišta: pozitivan trend uprkos nekim značajnim potraživanjima

- Koeficijent neto troškova stabilan na 35,2% (35,1% u 2016. godini, u stalnom opsegu 1)

  • Neto prihod (udeo u grupi): 83,2 miliona evra, od čega 28,2 miliona evra u K4-2017
  • Ulaganja u inostrane investicije u okviru programa Fit to Win:

- Uštede od 19 miliona eura, ostvarene pre planiranog roka. Cilj uštede u iznosu od 30 miliona potvrđen za 2018. godinu.

- Ulaganja u rast, upravljanje rizikom i solventnost, i transformacija Grupe

  •  Koeficijent solventnosti porastao za 16 poena do ~ 166%[3] ;
  • Grupa aktivira polugu za upravljanje kapitalom predviđenu u Fit to Win planu:

- Predloženi iznos dividende: 0,34 € po akciji [4] (tj. C.64% zarade po akciji)

- Pokretanje otkupa akcija za ciljanu ukupnu sumu od 30 miliona evra, što bi donosilo koeficijent isplate na c.100% prihoda iz 2017. godine

[1] Konstantan obim = isključujući državne izvozne garancije (prihod od 53,4 miliona evra i 27,3 miliona evra troškova u FG-2016, a ostatak iznosi 0,6 miliona eura rezervisani u FG 2017). Coface je ovu aktivnost predao od 1. januara 2017; brojke na koje je ova aktivnost delovala su prepravljene kako bi bile uporedive.

[2] Uporediva osnova = konstantan obim i kurs

[3] Ovaj procenjeni koeficijent solventnosti predstavlja preliminarni proračun u skladu sa Coface-ovim tumačenjem pravila Solventnosti II. Rezultat definitivnog obračuna može se razlikovati od prethodnog obračuna. Procenjeni koeficijent solventnosti se ne revidira.

[4] Predložena raspodela od 0,34 evra po deonici podleže odobrenju od strane generalnog skupa akcionara 16. maja 2018.

Xavier Durand, IZVRŠNI DIREKTOR KOMPANIJE COFACE IZJAVIO JE:

„Rezultati kompanije Coface 2017. pokazuju jako poboljšanje: u povoljnom ekonomskom okruženju, akcije preduzete u okviru Fit to Win  omogućile su nam da smanjimo naš gubitak tokom pet uzastopnih kvartala. Godinu završavamo sa neto prihodom koji je udvostručen na 83,2 miliona evra, a jača pozicija solventnosti. U skladu sa našim pristupom upravljanju kapitalom, to nam omogućava da pokrenemo operaciju otkupa akcija u ukupnom iznosu od 30 miliona evra, pored predložene dividende od 0.34 € po akciji.

U tom kontekstu, Coface je dobro pozicioniran da nastavi sa tranzicijom ka dugoročnom modelu kreiranja vrednosti i ulaže u ubrzanje svoje transformacije sa kvalitetom usluga za klijente kao prioritetom.“

key-fig-630px

PROMET

Coface je zabeležio konsolidovani promet u iznosu od 1 354,9 miliona evra u 2017. godini, što je povećanje od 0,3% pri konstantnim kursevima u odnosu na 2016. Ove cifre su prilagođene transferu francuskog državnog upravljanja izvoznim garancijama, što je stupilo na snagu krajem 2016. godine.

Povećanje aktivnosti je posebno izraženo u K4-2017: prihodi u stalnom obimu i kursevi [1] porasli su za 2,3%, usled rasta prometa klijenata. Međutim, poboljšano ekonomsko okruženje nastavlja pritisak na cenu.

Promet u drugim delatnostima (faktoring i usluge) porastao je za 2.4% u 2017. u odnosu na 2016. 6.

Premijum obim koristi pogodnosti rasta aktivnosti klijenta, porast od 4,9% u 2017. godini (0,6% u 2016. godini), a stopa zadržavanja klijenata dostigla je 89,7% u poređenju sa 88,0% u 2016. godini. Evolucija cena ostaje negativna,
na -1,5%, mada je nešto povoljnija nego u prethodnim godinama.

Proizvodnja novih poslova iznosila je 129 miliona evra, što je za 9 miliona eura manje u odnosu na 2016. godinu, kao rezultat pooštrenih komercijalnih zajmova na tržištima u razvoju i stabilne nove proizvodnje na zrelim tržištima. 

U zapadnoj Evropi promet je porastao za 2,3% u stalnom opsegu 6 i za 3,6% u stalnom opsegu i deviznim kursevima 6, na bazi aktivnosti klijenta i rastućem novom poslovnom zamahu u poslovanju sa pojedinačnim rizikom i obveznicama.

U Severnoj Evropi promet je smanjen za 1,1% u odnosu na 2016. godinu, usled kontinuiranog niskog nivoa nove poslovne proizvodnje.

U Centralnoj i Istočnoj Evropi promet je porastao za 5,3%, a za konstantne kurseve za 3,7%. Sve zemlje regiona doprinele su ovom performansu, što je posebno bilo jako u četvrtom kvartalu.

Na Mediteranu i u Africi, vođenim od strane Italije i Španije, promet je porastao za 4,9%, a za 5,4% u konstantnom kursu usled kontinuiranih dobrih komercijalnih performansi i dinamične aktivnosti klijenata.

U Severnoj Americi promet je bio manji za 10,5%, a za 8,9% u stalnom kursu, pošto se potpisivanje značajnih ugovora u 2016. godini nije ponovilo ove godine. Grupa je takođe preduzela korake da raskine neprofitabilne ugovore u Kanadi.

Performanse tržišta u usponu i dalje su uticale na planove smanjenja rizika; Promet u Latinskoj Americi i Azijskom Pacifiku smanjen je za 2,6% (-1,6% pri konstantnom kursu) i 11,7% (-10,0% pri konstantnom kursu).

[1] Uporedni opseg = isključujući upravljanje državnim izvoznim garancijama (prihod od 53,4 miliona evra u FG-2016 i 0,6 miliona evra ostali prihodi rezervisani u FG-2017 / K4-2017). Coface je ovu aktivnost smanjio od 1. januara 2017. godine. Podaci na koje je ova aktivnost uticala su ponovljeni kako bi bili uporedivi.

 

result-GB

ReZULTATI

KOMBINOVANI KOEFICIJENT

Kombinovani koeficijent neto reosiguranja iznosio je 86,6% u 2017. godini (14 bodova niži nego u 2016. godini [1]) i 76,4% u K4-2017.

(i) Koeficijent gubitka

Bruto koeficijent gubitka popravio se u 2017. U četvrtom kvartalu 2017. godine, mali broj specifičnih slučajeva sa fakultativnim reosiguranjem imao je negativan uticaj od 9,7 poena na ovaj pokazatelj: ponovljen zbog ovog uticaja, odnos bruto gubitaka za 4K-2017 iznosio je 40,6%. Pošto je stopa cesije povezana sa ovim slučajevima visoka, oni imaju ograničen uticaj na neto gubitak.

Koeficijent gubitka bez reosiguranja, na 51,4% u 2017. godini, manji je za 14,1 poena nego u prethodnoj godini. To je u K4-2017 iznosilo 41,8%, što je vrlo dobar nivo uprkos nekim velikim slučajevima. Opšte ekonomsko okruženje je povoljnije, što se izražava kroz niži prosečni trošak po zahtevu i poboljšanu stopu povraćaja na gubitke iz prethodnih godina.

(ii) Koeficijent troškova

Coface nastavlja sa svojim operativnim programom efikasnosti. Štednja ostvarena 2017. godine iznosi 19 miliona evra, ispred plana. Ove uštede više su nego neutralizovale ulaganja od 16 miliona evra u toku godine. Unutrašnji troškovi su evoluirali uglavnom kao rezultat inflacije i nepovratne fiskalne naplate (u Italiji) od 6 miliona evra zabeleženih u K2-2017.

Koeficijent troškova Grupe bez reosiguranja iznosio je 35,2% u 2017. godini, stabilan u odnosu na 2016. godinu (35,1% u stalnom opsegu7).

NOVČANI PRIHOD

Neto finansijski prihod je iznosio 55,3 miliona evra u 2017. godini, od čega 10,0 miliona eura u neto kapitalnom dobitku.

U okruženju koje je i dalje obeleženo istorijski niskim stopama inflacije, Coface je uspeo da zadrži svoj trenutni prinos portfolija (tj. Isključujući kapitalne dobitke) na stabilnom nivou: to je 39,9 miliona EUR u 2017. godini (40,0 miliona EUR u 2016. godini). Računovodstveni prinos [2], bez kapitalnih dobitaka, bio je 1,5% u 2017. godini, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodnu godinu (1,6%).

POSLOVNI PRIHODI I NETO PRIHODI

Poslovni prihodi su u 2017. godini iznosili 154,4 miliona evra, što je 74,9% u odnosu na prethodnu godinu (88,3 miliona evra u 2016. godini) [3]. Ovo poboljšanje je uglavnom zbog manjeg koeficijenta gubitka.

Efektivna poreska stopa se smanjila na 41% u poređenju sa 50% u 2016. godini, zahvaljujući poboljšanju rezultata na tržištima u razvoju. Ova stopa uključuje nepovratnu poresku obavezu u iznosu od 12,0 miliona evra zabeleženih u K4-2017 nakon poravnanja francuske poreske revizije, a prihod je obračunat vezano za povraćaj poreza na dividende u Francuskoj

Ukupno gledano, neto prihod (udeo u grupi) iznosio je 83,2 miliona evra u 2017. godini, od čega 28,2 miliona evra u K4-2017.

Dividenda od 0,34 € po akciji [4] biće predložena za  2017, što odgovara c.64% koeficijentu isplate na zarade po akciji (€ 0,53 po akciji).

 

FinanSIJSKA SNAGA I DISTRIBUCIJA

Na dan 31. decembra 2017. godine, kapital (udeo u grupi) uvećan je za 47,4 miliona eura (ili + 2,7%) i dostigao 1 802,6 miliona eura (1 755,2 M € na dan 31. decembra 2016. godine). Ovo povećanje je uglavnom ostvareno zahvaljujući pozitivnom neto prihodu od 82,3 miliona evra, raspodeli akcionara od 20,4 miliona evra za fiskalnu godinu 2016. godine i varijacije u rezervi za prevođenje valute.

Povratak na prosečni materijalni kapital (RoATE) bio je 5,3% na dan 31. decembra 2017. godine, uglavnom kao rezultat poboljšanog tehničkog rezultata

Izračunato prema standardnoj formuli koja je na snazi u okviru Solventnosti II, Coface-ov koeficijent solventnosti je iznosio ~ 166%[5].

Ovaj nivo je nešto iznad ciljnog raspona Grupe. U skladu sa svojim pristupom upravljanju kapitalom, Coface aktivira polugu za upravljanje kapitalom koja je predviđena u njegovom „Fit to Win“ planu, pokrećući otkup akcija za ciljani ukupan iznos od 30 miliona evra. Grupa namerava da otkaže akcije kupovane u okviru ove operacije. Shodno tome, povraćaj kapitala akcionarima bi, pod uslovom potpunog izvršenja operacije otkupa akcija, dostigao 100% zarade od 2017. godine.

 IZGLEDI

U 2018. godini, ekonomsko okruženje u kojem Coface posluje trebalo bi da ostane povoljno, sa prognozom svetskog rasta od 3,2% (procena Coface). U ovom kontekstu, Grupa očekuje da će se povoljni trendovi iz 2017. godine nastaviti u 2018, naročito u prvoj polovini godine. Ovo podrtava visok nivo konkurencije po ceni, što ga čini neophodnijim za poboljšanje kvaliteta klijentskog servisa Grupe, važnog faktora koji razlikuje.

Coface će nastaviti da se primjenjuje Fit to Win sa istom rešenošću kao i 2017. godine. Modernizacija kulture Grupe i uključenost svojih timova oko novih vrednosti ugrađenih u njen strateški plan (fokus na klijenta, ekspertiza, saradnja, hrabrost i odgovornost) biće ključni u uspehu plana.

Grupa je već ostvarila uštede od 19 miliona evra, pre planiranog i održava svoj cilj uštede u iznosu od 30 miliona u 2018. godini. Grupa namerava da uloži 19 miliona evra u dugoročno kreiranje vrednosti: inicijative za podsticanje komercijalnih aktivnosti i poboljšanje usluga klijenata, digitalna transformacija i ponovno pokretqanje radova sa ciljem razvijanja delimičnog internog modela za izračunavanje potrebnog nivoa solventnosti.

Grupa održava svoj cilj da obezbedi neto kombinovani odnos od oko 83% kroz ciklus.

 

[1] Konstantni opseg = isklj. SEGM (isključujući državne izvozne garancije (prihod od 53,4 miliona evra i 27,3 miliona evra troškova u

FG-2016, a ostatak iznosi 0,6 miliona eura rezervisanih u FG 2017 / T4-2017. Coface je ovu aktivnost smanjio od 1. januara 2017. godine. Podaci na koje je ova aktivnost uticala su ponovljeni kako bi bili uporedivi.

[2] Koeficijent profitabilnosti računovodstva izračunat u prosečnom investicionom portfoliju.

[3] Konstantni opseg = isklj. SEGM (osim upravljanja državnim izvoznim garancijama): prihodi od 53,4 miliona eura i € (27,3) m troškovi u FG-2016; € 0.6m ostatak prihoda rezervisan u FG-2017 / T4-2017. Coface je ovu aktivnost smanjio od 1. januara 2017. godine. Podaci na koje je ova aktivnost uticala su ponovljeni kako bi bili uporedivi.

[4] Predložena raspodela od 0,34 € po akciji podleže odobrenju godišnje skupštine akcionara koja se održava 16. maja  2018.

[5] Ovaj procijenjeni koeficijent solventnosti predstavlja preliminarni proračun u skladu sa Coface-ovim tumačenjem pravila Solventnost II. Rezultat definitivnog obračuna može se razlikovati od prethodnog obračuna. Procenjeni koeficijent solventnosti se ne revidira.

 

 

KONFERENCIJSKI POZIV SA FINANSIJSKIM ANALITIČARIMA

Konferencijski poziv za raspravu o rezultatima Coface 12M-2017 sa finansijskim analitičarima održaće se 12. februara 2018. godine u 18.00 časova po pariskom vremenu. Pozovite broj: +33172727403 (Francuska), + 442071943759 (UK), + 18442860643 (SAD). Učesnički PIN kod za konferenciju je sledeći:61270603#

Prezentacija će biti dostupna na sledećoj adresi:  http://www.coface.com/Investors/Financial-reporting

PRILOG

quaterly-gb

 

cumulated-GB
Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Rezultat 2017: Coface udvostručuje neto prihod €83.2m i aktivira po... (731,85 kB)

Kontakt
Vrh strane
  • Serbian
  • English