Novosti
09.02.2016.
Korporativne vesti

Rezultati kompanije Coface za 2015. godinu: neto prihod 126M €, a predložene dividende stabilne na 0,48 € po akciji (5)

Rezultati kompanije Coface za 2015. godinu: neto prihod 126M €, a predložene dividende stabilne na 0,48 € po akciji (5)

Pariz, 9 februar, 2016.

Rezultati kompanije Coface za 2015. godinu: neto prihod 126M €, a predložene dividende stabilne na 0,48 € po akciji (5)

 

 • Rast prometa: 3,4% uz trenutni obim aktivnosti i devizni kurs
  (+1,2% uz nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs)
 • Racio šteta nakon reosiguranja stabilizovao se tokom proteklih šest meseci; kombinovani racio iznosi 83,1%
 • Neto prihod (udeo grupe): 126M € za 2015. godinu, od čega je 28M € u četvrtom kvartalu
 • Stabilan neto prihod po akciji od 0.80 €, stopa raspodele5 60% neto prihoda
 • Xavier Durand je od danas napoziciji generalnog direktora

Ukoliko nije drugačije naznačeno, varijacije su izražene u poređenju sa rezultatima od 31. decembra 2014.
Objavljeni rezultati za 2014. su korigovani da bi se uzeo u obzir uticajIFRIC 21

Godišnji rezultati za 2014. korigovani iz IFRIC 21 ekvivalentni su rezultatima objavljenim 2014. godine

 

 

 

Na kraju 2015. godine, obeležene pogoršanjem u globalnom ekonomskom okruženju, Coface beleži blagi porast neto prihoda (udeo grupe), od 126M € (125M € u 2014.). Promet za tu godinu porastao je za 3,4% (+1,2% uz nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs), uz podršku tržišta u razvoju. Racio šteta Grupe nakon reosiguranja stabilizovao se tokom proteklih šest meseci, na 52,5%. Coface je spreman za Bonitet II, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. Racio kapitala potrebnog za pokriće upisanog rizika iznosi 147%7, što je nivo u skladu sa apetitom za rizik kompanije Coface i politikom isplate dividendi od 60% neto prihoda.

Na osnovu neto prihoda po akciji, stabilnog na 0,80 €, Grupa će predložiti dividendu5 od 0,48 € po akciji.

 

 

Ključne cifre na dan 31. decembar 2015. godine

 

Upravni odbor COFACE SA pregledao je konsolidovane finansijske izveštaje za fiskalnu 2015. godinu tokom svog sastanku 9. februara 2016. Oni su bili predmet razmatranja od strane Odbora za reviziju. Nerevidirani finansijski izveštaji se sertifikuju.

 

    Stavke iz bilansa uspeha u milionima evra 2014
*korigovano prema IFRIC 21
2015

Promena

2015. naspram2014. korigovano prema IFRIC 21

Promena
poređenje sa prethodnom godinom[i]
Konsolidovani prihod 1.440,5 1.489,5 +3,4% +1,2%
Od čega bruto zarađenih premija 1.132,7 1.185,9 +4,7% +2,0%
         
Prihod od underwriting-a nakon reosiguranja 166,2 143,4 -13,7%  
Prihodi od investicija bez troškova 42,8 53,1 +24,1%  
         
Operativni prihod 199,0 192,3 -3,4%  
Operativni prihod,
bez korigovanih stavki2
206,1 194,1 -5,8% -6,1%
         
Neto rezultat (udeo grupe) 125,0 126,2 +1,0% +1,1%
Neto rezultat (udeo grupe),bez korigovanih stavki2 139,9 140,9 +0,7% +0,8%
         
   Ključni racio (u %) 2014.* 2015    
Racio šteta nakon reosiguranja 50,4% 52,5% +2,2 procentualnih poena
Racio troškova nakon reosiguranja 29,3% 30,5% +1,2 procentualnih poena
Kombinovani racio nakon reosiguranja 79,7% 83,1% +3,4 procentualnih poena
         
   Stavke iz bilansa stanja u milionima evra 31.12.2014.* 31.12.2015.    
Ukupni kapital 1.724,5 1.767,0    
         

 

*Objavljeni rezultati za 2014. su korigovani da bi se uzeo u obzir uticaj IFRIC 21

Godišnji rezultati za 2014. korigovani iz IFRIC 21 ekvivalentni su rezultatima objavljenim 2014. godine

 

 

 1. Promet

 

Godine 2015. konsolidovani promet kompanije Coface iznosio je 1 489,5M €, što je za 3,4% više u odnosu na 2014. godinu (+1,2% uz nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs). Ovo povećanje je posledica komercijalne strategije koju sprovodi Grupa, na osnovu inovacije proizvoda, distribucije kroz više kanala i jačanju njenog prodajnog procesa i praćenja prodaje.

 

Sklapanje novih ugovora bilo je manje u odnosu na prethodnu godinu, koja je obeležena potpisivanjem nekih velikih ugovora. Zadržavanje našeg portfolija klijenata bilo je dobro, iznosilo je 88,2%.

 

Konkurentno okruženje i zdrava profitabilnost ugovora na razvijenim tržištima uticali su na cene tokom 2015. Međutim, ovaj pritisak na cene ostao je pod kontrolom: efekat cena na ugovore bio je stabilan u odnosu na 30. septembar 2015. godine, na -2,4%.

 

 

Promet u milionima evra 2014 2015 Promena Promena
poređenje sa prethodnom godinom1
Zapadna Evropa 461,7 457,2 (1,0)% (2,5)%
Severna Evropa 352,0 334,9 (4,9)% (3,8)%
Sredozemlje i Afrika 226,5 246,4 +8,8% +8,5%
Severna Amerika 113,8 131,3 +15,4% (0,6)%
Centralna Evropa 113,3 114,9 +1,4% +1,4%
Azija i Pacifik 97,1 121,3 +25,0% +10,8%
Latinska Amerika 76,1 83,5 +9,6% +16,7%
Konsolidovani promet 1 440,5 1 489,5 +3,4% +1,2%

 

Rast prometa Grupe podržala su tržišta u razvoju. U Sredinjenim Državama, reorganizacija cele mreže agencija u zemlji objašnjava smanjenje učinka. Na razvijenim tržištima, gde je profitabilnost ugovora veća, konkurencija je ostala oštra i izvršila pritisak na cene.

 

 

 1. Rezultati

 

-       Kombinovani racio

Racio šteta Grupe nakon reosiguranja iznosio je 52,5%; stabilizovao se tokom proteklih šest meseci, kao rezultat smanjenja izloženosti najugroženijim kompanijama i sektorima. Tokom tog perioda Coface je nastavio sa smanjivanjem pokrivenosti, naročito na tržištima u razvoju, a efekti ovog pristupa se postepeno materijalizuju, u zavisnosti od platežnog ponašanja.

 

Interni opšti troškovi ostali su pod kontrolom: ne uključujući vanredne stavke3 one su se smanjile za 1,8% uz nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs (-0,5% uz trenutni obim aktivnosti i devizni kurs), što je značajno niži nivo nego rast premija, koji je veći za 2,0% (+4,7% uz nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs). Troškovi raspodele rasli su brže nego premije u 2015. godini, pre svega zbog snažnijeg rasta prometa u regionima u kojima su ugovori komercijalizovani preko posrednika ili partnera. Racio troškova nakon reosiguranja bio je 30,5 % na dan 31. decembra 2015. godine i 29,5% bez efekata kursa i vanrednih stavki, što je povećanje od 0,2 poena u odnosu na 31. decembar 2014.

 

Ukupno, kombinovani racio iznosio je 83,1% na dan 31. decembra 2015. godine, što čini povećanje od 3,4 poena u poređenju sa 31. decembrom 2014. godine, i odraz je pogoršanja u makroekonomskom okruženju tokom prošle godine.

 

-       Finansijski prihod

Zahvaljujući diversifikaciji finansijskog portfolija, ilustrovano ulaganjima u nekotirane panevropske fondove nekretnina, finansijski prihod4 iznosio je 53,1M € (od kojih je 4,5M € eksternalizacija kapitalnih dobitaka) na dan 31. decembra 2015. godine, naspram 42,8M € (od kojih je 8,4M € eksternalizacija kapitalnih dobitaka) u 2014. godini.

 

-       Operativni prihod i neto prihod

Izuzimajući korigovane stavke, operativni prihod2iznosio je 194,1M €, a neto prihod (udeo grupe)2 140,9M €.

Na osnovu neto prihoda po akciji od 0,80 €, biće predložena dividenda5 od 0,48 € po akciji za 2015. godinu, što je stabilan iznos u odnosu na 2014.

 

 1. Finansijska stabilnost - Bonitet II

 

Na dan 31. decembra 2015. IFRS kapital (udeo grupe) iznosio je 1 760,9M €. Promena u kapitalu je uglavnom rezultat pozitivnog neto prihoda od 126,2M € nadoknađenog raspodelom 75,5M € akcionarima i smanjenjem rezervi ponovne procene finansijskih sredstava spremnih za prodaju.

 

Coface je spreman za novi regulatorni okvir, Bonitet II, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. U tom kontekstu, Coface planira da završi svoje alate za upravljanje kapitalom i namerava da uspostavi liniju uslovlnog kapitala u cilje zaštite svoje likvidnosti u slučaju ekstremnih okolnosti6.

Izračunat na osnovu standardne formule, racio pokrića kapitala potrebnog za pokriće rizika osiguranja i faktoringa iznosi 147%7, što je nivo u skladu sa Grupinim apetitom za rizik i politikom isplate dividendi5 od 60% neto prihoda po akciji, opet predloženom ove godine.

 

Rejting agencije Fitch i Moody‘s potvrdile su ocene Grupe (IFS), prva za AA-, a druga za A2 (stabilni izgledi), 17. septembra i 13. oktobra 2015.

 

 

 1. Aktivnosti prenosa javnih garancija

 

U toku su pripreme u Bpifrance za aktivnosti prenosa javnih garancija koji trenutno vrši Coface u ime francuske države. Prenos je podložan izmeni važećeg zakonskog i regulatornog okvira8, koji će stupiti na snagu dekretom. Francuska država će i dalje plaćati kompaniji Coface dok prenos ove aktivnosti ne stupi na snagu, na datum koji još nije poznat.

 

 

 1. Izgledi

 

Trenutni makroekonomski ambijent je zahtevan (slab rast u razvijenim ekonomijama, veći rizici na tržištima u razvoju, kao i nestabilnost finansijskih tržišta), i nikakva značajna promena ovakve situacije ne predviđa se za 2016. godinu. U nedostatku značajnog skoka u globalnoj aktivnosti i uzimajući u obzir aktivnosti prenosa upravljanja javnim garancijama, ciljevi rasta i profitabilnosti (Povrat na prosečni opipljivi kapital ili RoATE) koje je Coface postavio pre dve godine za period koji se završava 2016. godine, neće biti postignuti. Međutim, poslovni model kompanije Coface, njena finansijska snaga i racio isplate od oko 60%, nisu ugroženi.

 

Kako je najavljeno 15. januara2016. Xavier Durand preuzima funkciju generalnog direktora kompanije Coface koju je do sada vršio Jean-Marc Pillu i ova promena stupa na snagu od danas. Xavier Durand, 52 godine, diplomirao je naPolytechniquei proveo najveći deo svoje karijere u kompaniji GE Capital. Tokom poslednjih 25 godina stekao je operativno iskustvo na seniorskom nivou u opštem upravljanju regulisanim finansijskim uslugama u više od 30 zemalja.

 

Komentarišući svoje novo imenovanje,Xavier Durand, generalni direktor kompanije Coface, rekao je:

 

« Ja sam ponosan što sam na čelu ove velike kompanije:Coface je svetski poznat brend i ova Grupa poseduje detaljna stručna znanja.

Moji prioriteti su sledeći:

-      Rizici: naša izloženost je prilagođena između 2014. i 2015. godine i mi ćemo nastaviti da se vršimo prilagođavanja onoliko dugo koliko je potrebno; efekti će se videti tokom vremena.

-      Troškovi: proučićemo i uspostaviti strukturne promene potrebne za poboljšanje operativne efikasnosti Grupe.

-      U tom kontekstu, moja misija je takođe da se identifikuju načini i sredstva da se ponovo poveća komercijalna aktivnost Grupe.

Sa mojim liderskim timom, i nakon početnog perioda prilagođavanja, definisaću postupke za jačanje profitabilnog rasta kompanije Coface u dugoročnom periodu.Počinjem ovaj posao danas i iskoristiću priliku da vas tokom naših kvartalnih ažuriranja informišem o našem napretku.

NAPOMENE

 

[i]Nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs. Objavljeni rezultati za 2014. su korigovani da bi se uzeo u obzir uticaj IFRIC 21. Godišnji rezultati za 2014. korigovani iz IFRIC 21 ekvivalentni su rezultatima objavljenim 2014. godine

2Pogledajte prilog, „Tabela usaglašavanja“, za obračun operativnih prihoda bez korigovanih stavki. Za obračun neto prihoda (udeo grupe), normalizovana poreska stopa je primenjena na korigovane stavke za fiskalne godine 2014. i 2015.

3Interni opšti troškovi su korigovani da bi se isključilo vanredno obezbeđivanje 3,2M €

4 Prihodi od investicija bez troškova, izuzimajući troškove duga.

5 Raspodela predmet odobrenja od strane Godišnje skupštine akcionara 19. maja 2016.

6 Podleže potpisivanju ugovora o osnivanju ove linije uslovnog kapitala

7 Racio pokrivenosti izračunat prema tumačenju kompanije Coface standardne formule Boniteta II. Preliminarni obračun.

8 Zakon o finansijama br. 2015-1786, član 103, od 29. decembra 2015.

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Rezultati kompanije Coface za 2015. godinu: neto prihod 126M €, a pr... (81,44 kB)
Vrh strane
 • Serbian
 • English