Novosti
07.07.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Azija - Pacifik: kompanije se suočavaju sa porastom kreditnog rizika uprkos kraćim kašnjenjima u plaćanju

Azija - Pacifik: kompanije se suočavaju sa porastom kreditnog rizika uprkos kraćim kašnjenjima u plaćanju

Coface je između novembra 2021. i februara 2022. sproveo istraživanje o korporativnim plaćanjima za Aziju 2022 obezbeđujući uvide u razvoj discipline plaćanja i kreditnog menadžmenta za oko 2800 kompanija Azijskog Pacifika tokom još jedne godine pandemije. Ispitanici su bili obuhvaćeni u okviru 9 tržišta (Australija, Kina, Hong Kong SAR, Indija, Japan, Malezija, Singapur, Tajland i Tajvan) i 13 sektora lociranih u azijsko-pacifičkom regionu.

 

 

Nema pogoršanja kašnjenja u plaćanju uprkos uticaju virusa Kovid osim u Kini

Poboljšani ekonomski uslovi u 2021. godini doprineli su značajnom smanjenju trajanja kašnjenja u plaćanju širom Azije i Pacifika, spustivši se sa prosečnih 68 dana u 2020. godini na 54 dana u 2021. što je najniži nivo u poslednjih 5 godina. Udeo ispitanika koji imaju kašnjenja u plaćanju zadržao se na 64% u odnosu na 65% u prethodnoj godini. Među devet ekonomija koje su bile obuhvaćene, kašnjenja u plaćanju najviše su se smanjila u Maleziji i u Singapuru. Nasuprot tome, Kina je bila jedina zemlja koja je zabeležila porast kašnjenja u plaćanju, a takođe je bila i zemlja sa najdužim prosečnim kašnjenjem u plaćanju.
 
Međutim, u anketi su istaknute i pojedine zabrinutosti. Udeo ispitanika koji su naveli povećanje iznosa zaostalih obaveza porastao je na 35% u 2021. godini u odnosu na 31% u prethodnoj godini. Štaviše, više kompanija je prijavilo ultra duga kašnjenja u plaćanju (ULPD) koja predstavljaju više od 10% godišnjeg prometa pri čemu je ovo povećanje u velikoj meri vođeno Kinom, gde je ionako visok udeo od 27% u 2020. porastao na 40% u 2021. godini. Udeo ULPD-a blago je porastao u Australiji i Indiji dok se stabilizovao ili opao u ostalih šest ekonomija uz značajan pad u Hong Kongu. Velika većina ULPD-a se nikada ne naplati i stoga rizici tokova gotovine imaju tendenciju povećanja kada ultra duga kašnjenja u plaćanju čine više od 2% godišnjeg prometa kompanije.
 
Sa aspekta sektora, povećanje broja kompanija koje imaju ULPD veći od 10% posebno je izraženo u sektoru metala za koje je porastao sa 14 pp na skoro 23% što je i najveći ULPD među 13 sektora. Drugi sektori poput građevinarstva, informaciono-komunikacionih tehnologija, transporta i tekstila takođe se suočavaju sa značajnim rizicima novčanih tokova, pri čemu je više od 30% kompanija koje su imale ULPD prijavilo da takva kašnjenja predstavljaju više od 2% godišnjeg prometa.

 

Ekonomska očekivanja: održivi optimizam uz veliku zabrinutost za povećanje cena materijala

Optimizam ostaje na istom nivou - 71% ispitanika očekuje poboljšanje ekonomskog rasta u 2022. godini. Ovaj je optmizam, međutim, bio nejednak u celom regionu. Singapur je optimističniji u poređenju sa azijskim prosekom koji predviđa veći rast sa 83%. Kompanije u Japanu i Tajlandu, gde je oporavak bio relativno prigušen u 2021. godini i stoga ostavljajući veći prostor za snažniji oporavak u 2022. godini, takođe su pokazale više poverenja. Obe su porasle za 14 pp na 75% i 80%, respektivno. Nasuprot  tome, ovaj udeo je u Maleziji iznosio samo 44% što pokazuje značajan pad (-29 pp) u poređenju sa prethodnom godinom usled rastuće političke neizvesnosti, uz mogućnost vanrednih opšith izbora 2022.
 
Ispitanici sve češće pominju rastuće cene sirovina na pitanje o uticaju Covid-19 na njihov prodajni učinak i novčani tok. Više od polovine kompanija (54%) navelo je rast cena sirovina kao ključni faktor što je znatno više u odnosu na 31% u 2020. Cene sirovina su naglo porasle 2021. godine, posebno cene sirove nafte i značajno su povećane nakon sukoba u Ukrajini. Ovo je pojačalo troškovne pritiske za kompanije širom sveta, uključujući azijsko-pacifičke regije, što je povećalo rizik od razvoja problema sa protokom novca.

 

Azijske marže pod sve većim pritiskom

Kompanije se danas suočavaju sa kompleksnim okruženjem koje karakterišu poremećaji lanca snabdevanja, geopolitičke tenzije i rastuća inflacija. Ograničenja u snabdevanju nastavljena su i 2021. delom zbog nove pojave covid-19 i novih blokada. Bez obzira na to, svet se postepeno ponovo otvarao i privatna potražnja je ponovo skočila. Ovo je proširilo jaz između potražnje i ponude mnogih proizvoda i sirovina što je dovelo do značajnog povećanja cena. Pritisci na globalni lanac snabdevanja su se neznatno smanjili početkom 2022. godine, ali ih je ponovo podstakao sukob Rusije i Ukrajine. S obzirom na dominantnu ulogu obe zemlje na globalnim tržištima roba, sukob je doveo do daljeg rasta cena sirovina, utičući na rast inflacije, a ujedno i plata. Shodno tome, to je uticalo na profitabilnost poslovanja povećanjem troškova proizvodnje.
 
Nakon što su uživale u prigušenim inflatornim pritiscima do 2021. godine, azijske zemlje sada beleže ubrzano rastuću inflaciju posebno u prehrambenim i energetskim artiklima. U nekim azijskim ekonomijama, stopa rasta indeksa potrošačkih cena (IPC) premašila je cilj centralne banke. To je bio slučaj na Tajlandu gde je IPC peti mesec zaredom u maju zabeležio godišnji porast veći od gornje vrednosti ciljnog opsega Centralne banke od 3%. Ciljna inflacija premašena je i u Australiji, Indiji, na Filipinima. Nakon što je iskusila deflaciju tokom 10 meseci tokom 2020/2021, japanska inflacija bila je iznad targeta Banke Japana za 2.5% u aprilu. Suočene sa ovim porastom troškova života, neke zemlje odlučile su da povećaju plate kako bi pomogle potrošačima da se izbore sa situacijom. U Japanu, Južnoj Koreji i Singapuru podaci su otkrili da se rast prosečnih plata ubrzao od 2021. U Jugoistočnoj Aziji, Malezija je uvela veliko povećanje minimalne zarade od 35% u maju 2022. Povećanje minimalne zarade takođe će biti sprovedeno na Filipinima u junu i u Vijetnamu sledećeg meseca.
 
"Poboljšani ekonomski uslovi u 2021. doprineli su značajnom padu trajanja kašnjenja u plaćanju širom Azije i Pacifika. Međutim, kompanije u regionu suočavaju se sa rastućim kreditnim rizicima, pri čemu je sve više kompanija prijavilo povećanje iznosa zaostalih obaveza. Oni su takođe u većoj meri iskusili izuzetno duga kašnjenja u plaćanju koja predstavljaju preko 10% godišnjeg prometa, posebno u Kini, i u mnogo manjoj meri u Australiji i Indiji", rekao je Bernard Aw, ekonomista kompanije Coface u azijsko-pacifičkoj regiji.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Azija - Pacifik: kompanije se suočavaju sa porastom kreditnog rizika ... (546,21 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English